DODAJ DO ULUBIONYCH  |  KONTAKT  |  MIASTA ZAPRZYJAďż˝NIONE    
Menu witryny
Strona główna
Giełda izolacji
Materiały izolacyjne
Kalkulatory izolacji
Alfabet izolacji
Historia izolacji
Organizacje
Media, Publikatory
Analizy, raporty
Praca
Fora dyskusyjne
[email protected]
Wyszukiwarki
Przydatne linki
Archiwum
Licznik odwiedzin
19073048 odwiedzających
Aktualnie na stronie
Aktualnie jest 21 gości online

Google

Alfabet izolacji


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Wszystko

  W glosariuszu znajduje się: 628 wpisów.
  Strony: Ť 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ť

  WpisDefinicja
  WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

  WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

  Zawartość pary wodnej w powietrzu. Charakteryzuje się ją podając jeden z parametrów: prężność pary wodnej lub inaczej jej ciśnienie cząstkowe, wilgotność bezwględną, wilgotność właściwą, stosunek zmieszania, wilgotność względną, temperaturę punktu rosy, temperaturę wilgotnego termometru. Wilgotność powietrza określona przez każdy z wymienionych sposobów jest jednoznaczna i może być przeliczona na odpowiadającą jej wilgotność powietrza zdefiniowaną w inny sposób. Mierzy się ją higrometrami o różnej (w zależności od badanego parametru) konstrukcji

   
  WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

  WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE

  Zespół cech fizycznych, od których zależy pochłanianie, tłumienie, przenikanie energii fali dźwiękowej przez materiał, bądź ustrój. Do głównych cech fizycznych decydujących o właściwościach akustycznych materiału budowlanego należą: ciężar objętościowy, sprężystość, sztywność dynamiczna warstwy materiału, porowatość, oporność przepływu powietrza, tłumienie wewnętrzne w materiale

   
  WODA GRUNTOWA

  WODA GRUNTOWA

  Podparta woda grawitacyjna, podlega sile ciężkości, tworzy swobodne zwierciadło w naturalnych lub sztucznych rozcięciach terenu (pory i szczeliny gruntu). Wywiera na grunt ciśnienie hydrostatyczne, wywołuje wypór. Może występować w kilku poziomach (piętrach) wodonośnych przedzielonych nieprzepuszczalnymi warstwami gruntu

   
  WODA KAPILARNA

  WODA KAPILARNA

  Inaczej WŁOSKOWATA. Woda podziemna podciągana w kapilarach (szczelinach i porach) gruntu ku górze, ponad zwierciadło wody gruntowej. W gruntach sypkich wysokość podciągania jest mała, na przykład w żwirach do 3 cm, w piaskach gruboziarnistych do 15 cm, średnioziarnistych do 30 cm, drobnoziarnistych do 50 cm. Większe wysokości są w piaskach pylastych - do 2 m, pyłach - do 5 m, w glinach - do 15 m, a w iłach - nawet do 50 m.

   
  WSKAŹNIK E

  WSKAŹNIK E

  Jest to stosunek sezonowanego zapotrzebowania na energię cieplną do kubatury ogrzewanej części budynku. Jego wartość nie może przekroczyć wartości granicznej, która zależy od stosunku pola powierzchni wszystkich przegród zewnętrznych (razem z dachem) części ogrzewanej do kubatury części ogrzewanej. Im mniejszy wskaźnik E, tym lepiej izolowany termicznie jest budynek jako całość. Można go podawać zamiast współczynnika przenikania ciepła.

   
  WSKAŹNIKI IZOLACYJNOŚCI

  WSKAŹNIKI IZOLACYJNOŚCI

  Ln,w - wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych – określa, ile decybeli może przeniknąć przez przegrodę; RA1, RA2 – wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej ścian, okien i drzwi od dźwięków powietrznych – określają ile decybeli musi wytłumić przegroda. Im wyższe tym lepiej; Rw – wskaźnik izolacyjności ze starej, nieobowiązującej już normy. Posługują się nim jeszcze niektórzy producenci (zwłaszcza okien i drzwi).

   
  WSPÓŁCZYNNIK G

  WSPÓŁCZYNNIK G

  Jest to stopień całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego oraz energii wcześniej zaabsorbowanej przez szkło. Podaje się go w procentach [%]. Im większa jest wartość współczynnika g, tym większe są pasywne zyski energetyczne - pomieszczenie bardziej się nagrzewa.

   
  WSPÓŁCZYNNIK OPORU DYFUZYJNEGO PARY WODN

  def. Iloraz współczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu i współczynnika dyfuzji pary wodnej materiału lub jednorodnego wyrobu. Określa względną wielkość oporu przepływu pary wodnej wyrobu i warstwy nieruchomego powietrza o takiej samej grubości i w takiej samej temperaturze.

  Żródło: www.rockwool.pl

   
  WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA

  def. U jest to stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego do różnicy temperatur po obu stronach przegrody. Jednostką miary jest [W/m2K].

  W miarę potrzeb współczynnik przenikania ciepła można skorygować, stosując poprawki z uwagi na:
  - nieszczelności w warstwie izolacji,
  - łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacyjną,
  - opady na dach o odwróconym układzie warstw.

  Do obliczania mocy grzejnej i sezonowego zapotrzebowania na ciepło lub do porównania z wymaganiami przepisów, służy współczynnik przenikania ciepła Uk przegród z mostkami cieplnymi liniowymi.

  Współczynnik przenikania ciepła U - służy do określania własności izolacyjnych całej przegrody budowlanej, złożonej z kilku warstw materiałowych o znanych grubościach i współczynnikach przewodności cieplnej. Wartość ta wyraża ilość ciepła, jakie ucieka przez każdy metr kwadratowy ściany, w czasie jednej sekundy i przy różnicy temperatur po obu stronach ściany wynoszącej jeden stopień. Jest to odwrotność oporu cieplnego R.

  Żródło: www.rockwool.pl

   
  WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZANIA PARY WODNEJ

  def. Iloczyn przepuszczalności i grubości badanej próbki. Współczynnik przepuszczania pary wodnej jednorodnego wyrobu jest właściwością materiału. Jest to stosunek gęstości strumienia pary wodnej przenikającego przez badaną próbkę do różnicy ciśnienia pary wodnej między jej powierzchniami czołowymi w odniesieniu do jednostki grubości.

  Żródło: www.rockwool.pl

   


  Wszystko | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


  Glossary V1.5


  Kontakt | Reklama